درباره ما

” اینک امروز ” یک نشریه ی دوهفته نامه ی ایرانی است که از سال یکازار و سیص و نود و دو، در دو حوزه تخصصی “فرهنگ” و “سیاست” با رویکرد انتقادی و در گستره ی جغرافیایی فعلاً استان خراسان رضوی، از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پروانه ی انتشار اخذ نموده و و چند پیش شماره هم تا کیوسک روزنامه فروشی ها رسانده است ، لیکن بحران کاغذ و بعد هم کرونا و قص علیهذا در شرایط کنونی ، روی همین نسخه ی الکترونیکی متمرکز شده است که درصورت جلب رضایت مخاطب در آینده ی نزدیک ، انتشار مسلسل آن آغاز خواهد شد.
“اینک امروز” می خواهد از اینک و از امروز به نیاز مخاطب در دو حوزه ی ‘فرهنگ” و “سیاست” در حد وسع اش پاسخ دهد.